Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op Intakes, behandelingen, workshops, cursussen en Master Opleiding bij KICARE®. (Product gekocht in de webwinkel? Zie leveringsvoorwaarden KISHOP.)

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met KICARE® en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard in de vakgebieden Reiki, Life Coaching, ontspanningstrainingen en Wellness workshops. Uitgesloten van deze voorwaarden zijn alle hier niet genoemden producten en diensten.

2. Bedrijfsomschrijving

A. Reiki- en Coaching Praktijk

KICARE® is een zelfstandig werkend centrum voor Reiki, Life Coaching, ontspanningstrainingen en Wellness Workshops en heeft zich gespecialiseerd in persoonlijke groei trainingen. Er wordt gebruik gemaakt van een eclectische benadering, afgestemd op het individu of de situatie. Gewerkt wordt met het cognitieve vermogen van de cliënt. Met gebruik van Reiki technieken, ontspanningsoefeningen, een-op-een-gesprekken of groepsgesprekken wordt cliënt geholpen een andere kijk op zichzelf en zijn/haar huidige situatie te krijgen, de eigen problematiek te herkennen en er meer grip op te krijgen. Het vergroten van de eigen KI (levensenergie) loopt hier als een herkenbare rode draad doorheen.

B. Webshop

KISHOP is de webwinkel van KICARE®, waar u energetische sieraden en aan KICARE® gerelateerde producten kunt kopen. Op de aankopen die u doet bij KISHOP, zijn naast deze voorwaarden ook de Algemene Voorwaarden van KISHOP, betreffende levering en verzending van toepassing.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: de rechtspersoon van KICARE®, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van boven vermelde diensten;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de dienstverleningswerkzaamheden verstrekt;

c. Cliënt: degene die deelneemt aan een Reikibehandelingstraject, -cursustraject, coachingtraject (individueel of in groepsverband), dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

d. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als opdrachtgever hier op verzoek van opdrachtnemer niet tijdig aan voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Prijzen en offertes

a. Voor het kennismakingsgesprek (intake), behandelingen, trainingen, cursussen, Life Coachingsessies en workshops worden bedragen in rekening gebracht. Een prijzenoverzicht is te allen tijde te raadplegen op de website van KICARE®. Op verzoek van opdrachtgever kan aan hem/haar een actuele, van datum voorziene prijslijst uitgereikt worden.

b. Offertes en prijsopgaven komen tot stand naar aanleiding van tijdens een intake gemaakte afspraken. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer als zodanig gedaan, zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders aangegeven.

c. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

d. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer na de intake beschikbare informatie.

e. Overeenkomsten worden te allen tijde opgesteld voor de dienstverlening, genoemd onder 1. Een voor beide partijen bindende overeenkomst komt pas stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

f. Bij tussentijdse tariefswijzigingen zullen voor al lopende contracten de prijzen gelijk blijven.

g. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de in overeenkomst overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke methoden.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling vindt altijd vooraf plaats, via overschrijving naar het op factuur of orderbevestiging vermelde bankrekeningnummer van opdrachtnemer. Slechts bij hoge uitzondering kan betaling in overleg met opdrachtgever achteraf plaatsvinden à contant na een sessie of achteraf door middel van een factuur.
b. Facturen voor Reiki-behandelingen en Life Coaching-sessies dienen 48 uren voorafgaand aan elke afspraak via bankoverschrijving volledig voldaan te zijn.
c. Facturen voor cursussen en workshops dienen twee weken voor aanvang via bankoverschrijving volledig te zijn voldaan op rekening van opdrachtnemer.
d. Facturen achteraf dienen via bankoverschrijving uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan op rekening van opdrachtnemer.
e. Bij niet-tijdige betaling vooraf of achteraf, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
f. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


7. Duur en beëindiging

a. Een overeenkomst voor een Reiki-behandelingen of Life Coaching-sessies kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment, doch minimaal 48 uur vóór de eerstvolgende afspraak worden beëindigd. Indien gewenst, kan een dergelijke overeenkomst ook voor een door partijen te bepalen tijdsduur/aantal sessies worden verlengd.
b. Overeenkomsten voor cursussen en workshops kunnen tot twee weken voor aanvang door Cliënt en/of opdrachtgever kostenloos worden ontbonden. Bij ontbinding binnen twee weken voor aanvang van de cursus of workshop wordt slechts de helft van het reeds betaalde deelnamegeld gerestitueerd.
c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of indien blijkt dat opdrachtgever belangrijke informatie over zijn persoon heeft achtergehouden, die behandeling binnen de expertiesegrenzen van opdrachtnemer aanzienlijk bemoeilijke of zelfs onmogelijk maakt.
d. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

a. Een afspraak kan door Cliënt of opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van een zitting/sessie/behandeling kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Binnen 48 uur voor aanvang van een afspraak is kostenloos afzeggen of verplaatsen van een zitting/sessie/behandeling slechts mogelijk indien er bij opdrachtgever/cliënt sprake is van duidelijke overmacht door ernstige ziekte, ongeval of sterfgeval.
b. Bij afzegging binnen 48 uur door cliënt of opdrachtgever of indien deze niet op de afspraak verschijnt is opdrachtnemer, met uitzondering van overmacht genoemd bij a. geen restitutie van reeds betaald consult verschuldigd aan opdrachtgever en gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek of de behandeling achteraf in rekening te brengen, als dit nog niet betaald was.
c. Bij verzuim van cliënt of opdrachtgever van deelname aan een of meerdere cursusavonden/-dagen/-uren is opdrachtgever voor dat gedeelte van het deelnamegeld geen restitutie verschuldigd aan de opdrachtgever of cliënt.
d. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
e. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten bij onvoorziene omstandigheden die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren en in het geval van op korte termijn ingelaste cursussen en trainingen, die voor opdrachtnemer op het gebied van Reiki, Counselling, coaching en persoonlijke groei belangrijk zijn voor een verantwoorde uitvoering van haar professie.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer verbindt zich voor coachingtrajecten aan een ethische code gelijk aan die, zoals die bijvoorbeeld door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) wordt voorgeschreven. Tevens respecteert opdrachtnemer de richtlijnen van Reiki Collectief De Cirkel (zie www.reikicirkel.nl).
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer heeft in inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte bijscholing binnen haar vakgebied.
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever/cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11. Klachtenprocedure

a. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan een Ethische code/Beroepscode, zoals die bijvoorbeeld te vinden is op de website: www.reikicirkel.nl.
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
d. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
e. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode. U kunt zich met uw klacht over Reiki wenden tot Reikicollectief De Cirkel (www.reikicirkel.nl). Uw eventuele klachten over Life Coaching worden ter beoordeling doorgeleid naar de Rechtsbijstandverzekering van KICARE®.

12. Eigendomsbehoud

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, boeken enz, blijven eigendom van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk op factuur vermeld.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. Deze versie is opgemaakt: 01-01-2011

Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op Intakes, behandelingen, workshops, cursussen en Master Opleiding bij KICARE®. (Product gekocht in de webwinkel? Zie leveringsvoorwaarden KISHOP.)

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met KICARE® en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard in de vakgebieden Reiki, Life Coaching, ontspanningstrainingen en Wellness workshops. Uitgesloten van deze voorwaarden zijn alle hier niet genoemden producten en diensten.

2. Bedrijfsomschrijving

KICARE® is een zelfstandig werkend centrum voor Reiki, Life Coaching, ontspanningstrainingen en Wellness Workshops en heeft zich gespecialiseerd in persoonlijke groei trainingen. Er wordt gebruik gemaakt van een eclectische benadering, afgestemd op het individu of de situatie. Gewerkt wordt met het cognitieve vermogen van de cliënt. Met gebruik van Reiki technieken, ontspanningsoefeningen, een-op-een-gesprekken of groepsgesprekken wordt cliënt geholpen een andere kijk op zichzelf en zijn/haar huidige situatie te krijgen, de eigen problematiek te herkennen en er meer grip op te krijgen. Het vergroten van de eigen KI (levensenergie) loopt hier als een herkenbare rode draad doorheen.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: de rechtspersoon van KICARE®, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van boven vermelde diensten;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de dienstverleningswerkzaamheden verstrekt;

c. Cliënt: degene die deelneemt aan een Reikibehandelingstraject, -cursustraject, coachingtraject (individueel of in groepsverband), dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

d. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als opdrachtgever hier op verzoek van opdrachtnemer niet tijdig aan voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Prijzen en offertes

a. Voor het kennismakingsgesprek (intake), behandelingen, trainingen, cursussen, Life Coachingsessies en workshops worden bedragen in rekening gebracht. Een prijzenoverzicht is te allen tijde te raadplegen op de website van KICARE®. Op verzoek van opdrachtgever kan aan hem/haar een actuele, van datum voorziene prijslijst uitgereikt worden.

b. Offertes en prijsopgaven komen tot stand naar aanleiding van tijdens een intake gemaakte afspraken. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer als zodanig gedaan, zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders aangegeven.

c. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

d. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer na de intake beschikbare informatie.

e. Overeenkomsten worden te allen tijde opgesteld voor de dienstverlening, genoemd onder 1. Een voor beide partijen bindende overeenkomst komt pas stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

f. Bij tussentijdse tariefswijzigingen zullen voor al lopende contracten de prijzen gelijk blijven.

g. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de in overeenkomst overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke methoden.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling vindt altijd vooraf plaats, via overschrijving naar het op factuur of orderbevestiging vermelde bankrekeningnummer van opdrachtnemer. Slechts bij hoge uitzondering kan betaling in overleg met opdrachtgever achteraf plaatsvinden à contant na een sessie of achteraf door middel van een factuur.
b. Facturen voor Reiki-behandelingen en Life Coaching-sessies dienen 48 uren voorafgaand aan elke afspraak via bankoverschrijving volledig voldaan te zijn.
c. Facturen voor cursussen en workshops dienen twee weken voor aanvang via bankoverschrijving volledig te zijn voldaan op rekening van opdrachtnemer.
d. Facturen achteraf dienen via bankoverschrijving uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan op rekening van opdrachtnemer.
e. Bij niet-tijdige betaling vooraf of achteraf, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
f. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


7. Duur en beëindiging

a. Een overeenkomst voor een Reiki-behandelingen of Life Coaching-sessies kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment, doch minimaal 48 uur vóór de eerstvolgende afspraak worden beëindigd. Indien gewenst, kan een dergelijke overeenkomst ook voor een door partijen te bepalen tijdsduur/aantal sessies worden verlengd.
b. Overeenkomsten voor cursussen en workshops kunnen tot twee weken voor aanvang door Cliënt en/of opdrachtgever kostenloos worden ontbonden. Bij ontbinding binnen twee weken voor aanvang van de cursus of workshop wordt slechts de helft van het reeds betaalde deelnamegeld gerestitueerd.
c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of indien blijkt dat opdrachtgever belangrijke informatie over zijn persoon heeft achtergehouden, die behandeling binnen de expertiesegrenzen van opdrachtnemer aanzienlijk bemoeilijke of zelfs onmogelijk maakt.
d. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

a. Een afspraak kan door Cliënt of opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van een zitting/sessie/behandeling kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Binnen 48 uur voor aanvang van een afspraak is kostenloos afzeggen of verplaatsen van een zitting/sessie/behandeling slechts mogelijk indien er bij opdrachtgever/cliënt sprake is van duidelijke overmacht door ernstige ziekte, ongeval of sterfgeval.
b. Bij afzegging binnen 48 uur door cliënt of opdrachtgever of indien deze niet op de afspraak verschijnt is opdrachtnemer, met uitzondering van overmacht genoemd bij a. geen restitutie van reeds betaald consult verschuldigd aan opdrachtgever en gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek of de behandeling achteraf in rekening te brengen, als dit nog niet betaald was.
c. Bij verzuim van cliënt of opdrachtgever van deelname aan een of meerdere cursusavonden/-dagen/-uren is opdrachtgever voor dat gedeelte van het deelnamegeld geen restitutie verschuldigd aan de opdrachtgever of cliënt.
d. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
e. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten bij onvoorziene omstandigheden die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren en in het geval van op korte termijn ingelaste cursussen en trainingen, die voor opdrachtnemer op het gebied van Reiki, Counselling, coaching en persoonlijke groei belangrijk zijn voor een verantwoorde uitvoering van haar professie.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer verbindt zich voor coachingtrajecten aan een ethische code gelijk aan die, zoals die bijvoorbeeld door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) wordt voorgeschreven. Tevens respecteert opdrachtnemer de richtlijnen van Reiki Collectief De Cirkel (zie www.reikicirkel.nl).
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer heeft in inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte bijscholing binnen haar vakgebied.
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever/cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11. Klachtenprocedure

a. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan een Ethische code/Beroepscode, zoals die bijvoorbeeld te vinden is op de website: www.reikicirkel.nl.
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
d. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
e. Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode. U kunt zich met uw klacht over Reiki wenden tot Reikicollectief De Cirkel (www.reikicirkel.nl). Uw eventuele klachten over Life Coaching worden ter beoordeling doorgeleid naar de Rechtsbijstandverzekering van KICARE®.

12. Eigendomsbehoud

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, boeken enz, blijven eigendom van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk op factuur vermeld.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. Deze versie is opgemaakt: 01-01-2011(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 KISHOP gelukscadeaus - KI edelsteensieraden - Reisboeddha's | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel